3.A.P. - Eliáš doby konca
 Pamätajte na zákon Mojžiša, môjho služobníka, ktorému som prikázal na Hórebe o celom Izraelovi ustanovenia a súdy.  Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako prijde deň Hospodinov, veľký a strašný.  A obráti srdce otcov na synov a srdce synov na ich otcov, aby som neprišiel a neranil zeme kliatbou. (Mal 4:4-6)

--- Vítame Vás! ---


"Ak ti v pokušení šepká satan, že si zbabelý, slabý a neschopný aby si mu odolal, povedz mu: Áno, presne taký som. Ale mocný, silný a všemohúci je láskavý Boh, ktorému som sa odovzdal/la, teda Jemu patrím a v ŇOM mám 100% silu ZVIŤAZIŤ!!!" Biblický verš na dnešný deň:

 Lebo Hospodin zaistí práva Svojmu ľudu a zľutuje sa nad Svojimi služobníkmi.

(5 Mojž 32:36)


Posolstvo pre dobu konca:


Mnohí, čo tvrdia, že Boží Zákon nie je pre človeka záväzný, snažia sa dokázať, že nie je možné žiť podľa Božích prikázaní. Ak by to však bolo tak, prečo bol potom Adam potrestaný za svoj priestupok? Hriech našich prvých rodičov priniesol svetu vinu a utrpenie, a nebyť Božej dobroty a milosrdenstva, uvrhol by ľudstvo do beznádejného zúfalstva. NECH SA NIKTO NEKLAME! "Odplata za hriech je smrt" (Rimanom 6:23) Boží zákon nemožno beztrestne prestupovať dnes práve tak ako vtedy, keď bol vynesený rozsudok nad otcom ľudského pokolenia.


(Ellen G. White, Patriarchovia a proroci str. 38)


Posolstvo pre dobu konca

1 A potom som videl štyroch anjelov, ktorí stáli na štyroch uhloch zeme a držali štyri vetry zeme, aby nevial vietor na zemi ani na mori ani na niktorý strom. 2 A videl som iného anjela, ktorý vystupoval od východu slnca a ktorý mal pečať živého Boha a kričal veľkým hlasom na štyroch anjelov, ktorým to bolo dané, aby škodili zemi a moru, 3 a hovoril: Neškoďte zemi ani moru ani stromom, dokiaľ nepopečatíme služobníkov nášho Boha na ich čelách.
(Zj 7:1-3)

6 A videl som iného anjela, letiaceho prostredkom neba, ktorý mal večné evanjelium, aby ho zvestoval tým, ktorí bývajú na zemi, a každému národu i pokoleniu i jazyku i ľudu 7 a hovoril veľkým hlasom: Bojte sa Boha, a dajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu, a klaňajte sa tomu, ktorý učinil nebo i zem i more i pramene vôd.
(Zj 14:6-7)

8 A iný, druhý anjel nasledoval a hovoril: Padol, padol Babylon, to veľké mesto, ktoré vínom hnevu svojho smilstva napájalo všetky národy. 
(Zj 14:8)

9 A iný, tretí anjel nasledoval za nimi a hovoril veľkým hlasom: Jestli sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a prijme znamenie na svoje čelo alebo na svoju ruku, 10 bude aj on piť z vína hnevu Božieho, z nemiešaného, ktoré je naliate v poháre jeho hnevu, a bude sa mučiť v ohni a síre pred svätými anjelmi a pred Baránkom, 11 a dym ich mučenia bude vystupovať na veky vekov. A nebudú mať odpočinku ani vodne ani vnoci, tí, ktorí sa klaňajú šelme a jej obrazu, a jestli niekto prijme znamenie jej mena. 12 Tu je trpezlivosť svätých, tu tí, ktorí ostríhajú prikázania Božie a vieru Ježišovu. 
(Zj 14:9-12)

4 a Hospodin mu riekol: Prejdi stredom mesta, stredom Jeruzalema, a naznači krížik na čelá mužov, ktorí vzdychajú a stenajú nad všetkými tými ohavnosťami, ktoré sa dejú v jeho strede. 5 A tamtým povedal v mojej prítomnosti, tak čo som počul na svoje uši: Prejdite mestom za ním a bite! Nech sa nezľutuje vaše oko, ani nešetrite! 6 Starca, mládenca, pannu, decko i ženy vraždite ta, aby zahynuli, ale niktorému mužovi, na ktorom je krížik, sa nepribližujte a začnite od mojej svätyne. A tak začali od mužov starcov, ktorí boli pred domom.
(Ezech 9:4-6)

12 A desať rohov, ktoré si videl, je desať kráľov, ktorí ešte nedostali kráľovstva, ale moc ako kráľovia dostanú jednej hodiny spolu so šelmou. 13 Tí majú jednu myseľ a svoju moc a svoje právo dajú šelme. 14 Tí budú bojovať s Baránkom, a Baránok zvíťazí nad nimi, pretože je Pánom pánov a Kráľom kráľov, aj tí, ktorí sú s ním, povolaní, vyvolení a verní. (
Zj 17:12-14)

1 Potom som videl iného anjela, sostupujúceho z neba, ktorý mal veľkú moc, a zem bola osvietená od jeho slávy. 2 A skríkol silne, veľkým hlasom a hovoril: Padol, padol veľký Babylon a stal sa bývaniskom démonov a žalárom každého ducha nečistého a žalárom každého vtáka nečistého a nenávideného, 3 lebo z vína prchlivosti jeho smilstva pily všetky národy, a kráľovia zeme smilnili s ním, a kupci zeme zbohatli z moci jeho buje. 4 A počul som iný hlas z neba, ktorý hovoril: Vyjdite z neho, môj ľude, aby ste sa nezúčastnili jeho hriechov a aby ste nedostali z jeho rán. 5 Lebo jeho hriechy dosiahly až do neba, a Bôh sa rozpamätal na jeho neprávosti.
(Zj 18:1-5)

15 A bolo jej dané, aby dala ducha obrazu šelmy, aby aj hovoril obraz šelmy, aj aby urobila to, aby všetci, ktorí by sa neklaňali obrazu šelmy, boli pobití. 16 A pôsobí to, aby všetkým, malým i veľkým, bohatým i chudobným, slobodným i sluhom dali ryté znamenie na ich pravú ruku alebo na ich čelo, 17 a aby nikto nemohol ani kúpiť ani predať iba ten, kto má znamenie alebo meno šelmy alebo počet jej mena. 18 Tu je múdrosť. Kto má um, nech spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka. A jej číslo je šesťsto šesťdesiatšesť. 
(Zj 13:15-18)

13 A šiesty anjel zatrúbil, a počul som jeden hlas zo štyroch rohov zlatého oltára, ktorý stál pred Bohom, 14 ktorý to hlas hovoril šiestemu anjelovi, ktorý mal trúbu: Rozviaž tých štyroch anjelov, poviazaných pri veľkej rieke Eufrate. 15 A boli rozviazaní štyria anjeli, ktorí boli prihotovení na hodinu a na deň a na mesiac a na rok, aby pobili tretinu ľudí. 
(Zj 9:13-15)


10 A povstane toho dňa, hovorí Hospodin, hlas kriku od Rybnej brány a kvílenie od druhej strany, a bude veľké skrúšenie od brehov. 11 Kvíľte, obyvatelia mažiara, lebo bude zničený a tak zamĺkne všetok ľud kramára; vyplienení budú všetci obtiažení striebrom. 12 A stane sa toho času, že prehľadám Jeruzalem s lampášami a navštívim neprávosť na mužoch, ktorí sedia skrčení na svojich kvasniciach, ktorí hovoria vo svojom srdci: Hospodin neučiní ani dobrého ani neučiní zlého. 13 Ale ich majetok bude na rozchvat a ich domy budú obrátené na strašnú púšť. Lebo staväjú domy, ale nebudú bývať v nich, a sadia vinice, ale nebudú piť ich vína.
(Sof 1:10-13)

1 V tom čase povstane Michael, veľké knieža, ktorý stojí nad synmi tvojho ľudu, a bude čas súženia, akého nebolo odkedy len je národom až do toho času. A v tom čase bude vyslobodený tvoj ľud, každý, kto bude najdený zapísaný v knihe. 2 A mnohí z tých, ktorí spia v zeme prachu, sa zobudia, a to jedni na večný život a druhí na potupu a na večný hnus. 3 Ale rozumní sa budú skvieť ako jas oblohy, a tí, ktorí privodia mnohých k spravedlivosti, jako hviezdy na večné veky.
(Dan 12:1-3)

5 A potom som videl a hľa, otvoril sa chrám stánu svedoctva na nebi, 6 a z chrámu vyšli siedmi anjeli, ktorí mali sedem rán, oblečení v ľanovom, čistom a skvelom rúchu a na prsiach boli prepásaní zlatými pásy. 7 A jedna zo štyroch živých bytostí dala siedmim anjelom sedem zlatých čiaš, plných hnevu Boha, živého na veky vekov. 8 A chrám sa naplnil dymom od slávy Boha a od jeho moci, a nikto nemohol vojsť do chrámu, dokiaľ sa nedokonalo sedem rán tých siedmich anjelov.
(Zj 15:5-8)

17 A siedmy anjel vylial svoju čašu na povetrie, a vyšiel veľký hlas z nebeského chrámu od trónu a povedal: Stalo sa! 18 A povstaly hlasy a hromy a blesky, a povstalo veľké zemetrasenie, akého nebolo odvtedy, odkedy je človek na zemi, tak nesmierne veľkého zemetrasenia. 19 A to veľké mesto sa roztrhlo na tri čiastky, a mestá národov padly. I veľký Babylon prišiel na pamäť pred Bohom, aby mu dal pohár vína prchlivosti svojho hnevu. 20 A zmizly všetky ostrovy, a vrchy sa nenašly. 21 A na ľudí padal z neba veľký ľadovec ako centy. A ľudia sa rúhali Bohu pre ranu ľadovca, lebo bola veľmi veliká. 
(Zj 16:17-21)

15 A siedmy anjel zatrúbil, a povstaly veľké hlasy na nebi, ktoré hovorily: Kráľovstvá sveta sa staly kráľovstvami nášho Pána a jeho Krista, a bude kraľovať na veky vekov. 16 A dvadsiati štyria starci, ktorí sedia pred Bohom na svojich trónoch, padli každý na svoju tvár a klaňali sa Bohu 17 a hovorili: Ďakujeme ti, Pane, všemohúci Bože, ktorý si a ktorý si bol a ktorý prijdeš, pretože si prevzal svoju velikú moc a kraľuješ. 18 A rozhnevaly sa národy, a prišiel tvoj hnev a čas mŕtvych, aby boli súdení, ako i čas dať odplatu tvojim sluhom, prorokom, a svätým a tým, ktorí sa boja tvojho mena, malým i veľkým, aby boli zkazení tí, ktorí kazia zem. 19 A otvoril sa chrám Boží, ktorý je na nebi, a ukázala sa truhla jeho smluvy v jeho chráme, a povstalo blýskanie, a zavznely hlasy, a zaburácaly hromy, a bolo zemetrasenie a veľké krupobitie. 
(Zj 11:15-19)

15 A povedal mi: Vody, ktoré si videl, kde sedí smilnica, sú ľudia, zástupy, národy a jazyky. 16 A desať rohov, ktoré si videl, i šelma, tí budú nenávidieť smilnicu a spustošia ju a obnažia a budú jesť jej mäsá a ju spália ohňom. 17 Lebo to Bôh dal do ich srdca, aby vykonali jeho úmysel a aby prišli na jednu mienku a dali svoje kráľovstvo šelme, dokiaľ by sa nevykonaly slová Božie. 18 A žena, ktorú si videl, je to veľké mesto, ktoré má kráľovstvo nad kráľmi zeme. 
(Zj 17:15-18) 

6 Odplaťte mu, jako aj on vám platil, a dajte mu dvojnásobne podľa jeho skutkov. Do pohára, do ktorého nalieval, nalejte mu dvojnásobne; 7 na koľko sa oslávil a zbujnel, toľko mu dajte múk a žiaľu. Lebo hovorí vo svojom srdci: Sedím kráľovná a nie som vdovou a žiaľu neuvidím nikdy. 8 Preto jedného dňa prijdú jeho rany, smrť a žiaľ a hlad, a bude spálený ohňom, lebo je silný Pán Bôh, ktorý ho súdi. 9 A budú plakať za ním a kvíliť budú nad ním kráľovia zeme, ktorí s ním smilnili a rozkošili v buji, keď budú vidieť dym jeho požiaru 10 stojac zďaleka pre bázeň jeho múk a budú hovoriť: Beda, beda, veliké mesto, to silné mesto Babylon, že v jednej hodine prišiel jeho súd.
(Zj 18:6-10)

21 A jeden silný anjel zodvihol kameň ako veliký žernov a hodil ho do mora a povedal: Tak prudko bude svrhnutý Babylon, to veľké mesto, a viacej sa nikdy nenajde. 22 A nikdy viacej sa nepočuje v tebe hlas harfeníkov a iných hudobníkov, pískačov a trubačov. A viac nikdy sa nenajde v tebe nijaký remeselník nijakého remesla, ani sa viacej nepočuje v tebe hukot mlyna, 23 ani už nikdy viac nezasvieti v tebe svetlo sviece, ani sa viacej nepočuje v tebe hlas ženícha a nevesty, pretože tvoji kupci boli veľmožmi zeme, pretože tvojimi čary zvedené boly do bludu všetky národy. - 24 A našla sa v ňom krv prorokov a svätých a všetkých pobitých na zemi. 
(Zj 18:21-24)

11 A videl som nebo otvorené a hľa, zjavil sa biely kôň, a ten, ktorý sedel na ňom, volal sa Verný a Pravdivý a v spravedlivosti súdi i bojuje. 12 A jeho oči boly jako plameň ohňa a na jeho hlave mnoho diadémov, a mal napísané meno, ktorého nikto nevie, iba on sám. 13 A bol oblečený v rúchu, pokropenom krvou, a jeho meno sa zovie: Slovo Božie. 14 A vojská, ktoré sú na nebi, išly za ním na bielych koňoch, odiati kmentom, bielym a čistým. 15 A z jeho úst vychádzal ostrý meč, aby ním bil národy. A on ich bude pásť železným prútom a on bude šliapať lis vína prchlivosti a hnevu všemohúceho Boha. 16 A na svojom rúchu a na svojich bedrách má napísané meno: Kráľ kráľov a Pán pánov. 17 A videl som jedného anjela, ktorý stál v slnci a skríkol velikým hlasom a povedal všetkým vtákom, lietajúcim prostredkom neba: Poďte a shromaždite sa k veľkej večeri veľkého Boha, 18 aby ste jedly telá kráľov, telá tisícnikov, telá silných a telá koní a tých, ktorí sedia na nich, a telá všetkých, slobodných i sluhov i malých i veľkých. 19 A videl som šelmu a kráľov zeme aj ich vojská, shromaždené bojovať s tým, ktorý to sedel na tom koni, aj s jeho vojskom. 20 A lapená bola šelma a s ňou falošný prorok, ktorý robil pred ňou divy, ktorými zviedol do bludu tých, ktorí prijali znamenie šelmy a tých, ktorí sa klaňali jej obrazu. Tí dvaja boli hodení živí do ohnivého jazera, horiaceho sírou. 21 A ostatní boli pobití mečom toho, ktorý to sedel na tom koni, mečom, vychádzajúcim z jeho úst. A všetko vtáctvo sa nasýtilo ich tiel. 
(Zj 19:11-21)

1 Potom som počul sťa veľký hlas mohutného zástupu na nebi, ktorý hovoril: Hallelujah! Spasenie a sláva a česť a moc Pánovi, nášmu Bohu, 2 pretože pravdivé a spravedlivé sú jeho súdy, lebo odsúdil veľkú smilnicu, ktorá porušovala zem svojím smilstvom, a pomstil krv svojich sluhov na jej ruke. 3 A povedali aj po druhé: Hallelujah! A jej dym vystupuje na veky vekov. 4 A padli dvadsiati štyria starci aj štyri živé bytosti a klaňali sa Bohu, sediacemu na tróne, a povedali: Ameň, hallelujah!
(Zj 19:1-4)


Trojanjelské posolstvo:

Potom som videl iného anjela letieť stredom neba: Mal večné evanjelium, aby ho ohlasoval obyvateľom zeme, každému národu, kmeňu, jazyku a ľudu. Volal mohutným hlasom: Bojte sa Boha a vzdajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu. Klaňajte sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vôd.

(Zj. 14:6-7)


Za ním nasledoval iný, druhý anjel, ktorý volal: Padol, padol ten veľký Babylon, ktorý opájal všetky národy vínom vášne svojho smilstva. 

(Zj. 14:8)


Po nich nasledoval iný, tretí anjel, ktorý mohutným hlasom volal: Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a prijme znak na svoje čelo alebo na ruku, aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, nezriedeného, naliateho do kalicha jeho hnevu, a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred Baránkom. 

(Zj.14:9-10)


Posledné najnovšie pridané prednášky a dokumenty...


04.06.2018 PREDNÁŠKA

04.06.2018 PREDNÁŠKA

04.06.2018 PREDNÁŠKA

04.06.2018 PREDNÁŠKA

04.06.2018 PREDNÁŠKA

04.06.2018 PREDNÁŠKA

04.06.2018 PREDNÁŠKA

04.06.2018 PREDNÁŠKA

25.04.2017 PREDNÁŠKA

Mluvení v jazycích část 2. - Václav Koplík

Mluvení v jazycích část 1. - Václav Koplík

Sobota nebo nedele? Púvod nedele - Václav Koplík

Udalosti doby konce únor 2018 - Hudson a Gates

Platnosť Božího Zákona - Václav Koplík

Čekej na Boží řešení - Gustav Valach

Cena, která má být zaplacena 10/10 - W. Veith

Žijeme vo vesmíre (Sv'edectví) - F. Varga

Seminar Zjavenie Jána - podpovrchom.sk


Novinky


Biblické Štúdium knihy Zjavenie Jána

trailer - PodPovrchom.sk (plus prednášky na adrese youtube) použi tlačitko nižšie


Prednášky a Dokumentárne


Mluvení v jazycích - 2. Část- pravý dar Ducha a padělek (1.Korintským 14. kapitola) - Václav Koplík

Mluvení v jazycích - pravý dar Ducha a padělek (Skutky apoštolů) - Václav Koplík


Sobota, nebo neděle? Původ neděle (Bible, církevní tradice) - Václav Koplík

Události doby konce - únor 2018 - Boření základů - Christopher Hudson a David Gates


Platnost Božího zákona (víra a skutky) - Václav Koplík

Čekej na Boží řešení - Gustav Valach


Cena, která má být zaplacena • 10/10 • Oživení reformace • Walter Veith

Život vo vesmíre! Svedectvo unesených velikánov, UFO klub Trnava 2010 - Ferdinand Varga


Staršie videá nájdete v sekcii Prednášky a Dokumentárne...