Maranatha E.G.W.
Maranatha - Pan přichází


(10.6.) Jak se rozvíjí obraz šelmy

"Kteráž všecku moc první té šelmy provozuje před tváří její; a působí to, že země i ti, kteříž přebývají na ní, klaněli se šelmě té první, jejížto rána smrtelná uzdravena byla." (Zj 13,12)

Aby Spojené Státy vytvořily obraz šelmy, musí náboženská moc ovládat civilní vládu tak, aby církev využívala také státní moci k uskutečňování svých vlastních cílů. ...

"Obraz šelmě" představuje onu formu odpadlého protestantismu, která bude vytvořena, když protestantské církve budou vyhledávat pomoc civilní moci k vynucování svých dogmat. ...

Když bude zachovávání neděle vynucováno zákonem, a svět bude poučen ohledně závaznosti pravé Soboty, pak každý, kdo přestoupí přikázání Boží jen proto, aby byl poslušen nařízení nemající žádnou vyšší autoritu než tu římskou, tímto uctí papežství nad Boha. Takový člověk bude vzdávat hold Římu a moci, která vynucuje jím ustanovené zřízení. Bude se klanět šelmě a jejímu obrazu. Když tehdy lidé zamítnou zřízení, o kterém Bůh prohlásil, že je znamením Jeho autority, a namísto něho budou uctívat zřízení, které Řím zvolil za znamení své svrchovanosti, přijmou tím znamení věrnosti Římu - "znamení šelmy." Teprve až otázka bude takto jasně předložena lidem, a oni si budou muset vybrat mezi přikázáními Božími a přikázáními lidskými, pak ti, kteří setrvávají v přestoupení, přijmou "znamení šelmy." ...

Otázka tohoto sporu rozdělí celé křesťanstvo do dvou velkých tříd - na ty, kteří ostříhají přikázání Božích a víry Ježíšovy, a na ty, kteří se klanějí šelmě a jejímu obrazu a přijímají její znamení. Ačkoli církev a stát spojí svou moc, aby přinutily "všechny, malé i veliké, bohaté, i chudé, svobodné i v službu podrobené" (Zj 13,16), aby přijali "znamení šelmy," přesto ho lid Boží nepřijme. Prorok z Patmosu viděl "ty, kteříž zvítězili nad tou šelmou a obrazem jejím a nad charakterem jejím i nad počtem jména jejího, ani stojí nad tím mořem skleným, majíce harfy Boží" jak zpívali píseň Mojžíše a Beránkovu. (Zj 15,2.3). (GC 443, 445, 449, 450)


(9.6.) Falešné oživení

"A tehdážť zjeven bude ten bezbožník, kteréhož Pán zabije duchem úst svých, a zkazí zjevením jasné přítomnosti své, toho nešlechetníka, jehož příští jest podlé mocného díla satanova, se vší mocí a divy i zázraky lživými." (2Tess 2,8.9)

Pavel ve svém druhém listě k Tessalonickým ukazuje na zvláštní satanovo dílo spiritualismu*) jako k jevu, doprovázejícímu dobu těsně před Druhým příchodem Kristovým. Když hovoří o Druhém Kristově příchodu, říká, že zde bude mocné dílo satanovo, "se vší mocí a divy i zázraky lživými." (2Tess 2,9) (PP 686)

Před konečným navštívením Božích soudů na zemi nastane uprostřed Božího lidu takové oživení prosté zbožnosti, jaké zde nebylo od dob apoštolských. Duch a moc Boží budou vylity na Jeho dítky. V té době se mnozí oddělí od těch církví, v nichž láska k tomuto světu vytlačila lásku k Bohu a Jeho slovu. Mnozí, jak kazatelé tak i lid, s radostí přijmou ony velké pravdy, jejichž hlásání pro tuto dobu vyvolal Bůh, aby připravil lid na Druhý příchod Páně. Nepřítel spasení si přeje toto dílo brzdit. A před tím, než k takovému oživení dojde, vyvine úsilí, aby mu zabránil zavedením padělku. V těch sbořích, které bude moci uvést pod svou podvodnou moc, vzbudí zdání, že se na ně vylévá zvláštní Boží požehnání. Projeví se na nich to, co je všeobecně považováno za náboženské probuzení. Davy lidí budou jásat, jak nádherným způsobem na ně působí Bůh, zatímco to bude dílo jiného ducha. V náboženském hávu bude satan usilovat o rozšíření své působnosti na křesťanský svět.(GC 464)

Mladí muži a ženy budou povzneseni a budou se považovat za zvláště obdařené a povolané vykonat něco velikého. Nastane množství zvláštních obrácení, která však neponesou božské stvrzení. Nastoupí nemravnost a výstřednost a víra mnohých se zhroutí. (2SM 59)

_______________
*) Spiritualismus - tímto slovem označuje Ellen White náboženská učení, zkušenosti a různá oživení, jež nemají pravý podklad v Boží pravdě. Jsou vytvářeny uměle a využívají citů a sentimentálnosti neobrácených křesťanů, kteří si nezvykli obracet se k Boží moudrosti v malých i velkých věcech života, a kteří se neodevzdali Bohu i se svým citovým životem. Často je toto dílo doprovázeno divadelností v náboženských shromážděních, při kázání se hlas mluvčího zesiluje a ztišuje podle toho, jak chce zapůsobit na smysly přihlížejících a posluchačů. Zkušenosti takovéhoto druhu jsou prázdné jako bublina: odtud slovo spiritualismus - něco, co v sobě obsahuje pouze vzduch. Spiritualismus působí především na smysly člověka. Od spiritualismu již není daleko ke spiritismu. Ellen White tyto dva pojmy někdy dokonce slučuje v jeden. (Pozn. překl.).


(8.6.) Duchové a otázka nedělního zákona

"K zákonu a svědectví! Jestliže nemluví podle tohoto slova, je to proto, že v nich není žádného světla." (Iz 8,20; KJB)

Divy činící moc, jež se projevuje skrze spiritismus, použije svého vlivu proti těm, kdož si vyvolí být poslušnými více Boha než lidí. Duchové budou prohlašovat, že je posílá Bůh, aby přesvědčily ty, kteří odmítají neděli, že se mýlí a budou tvrdit, že zákonů země je nutno poslouchat stejně jako Zákona Božího. Budou naříkat nad velkou bezbožností ve světě a podporovat svědectví náboženských učitelů v tom, že zkažený mravní stav je způsoben znesvěcováním neděle. Proti všem, kteří odmítnou přijmout jejich svědectví, bude roznícena zloba. (GC 590,591)

Ti, kdož se staví proti naukám spiritismu, jsou napadáni nejen lidmi, ale i satanem a jeho anděly. Vstoupili do boje proti knížatstvu a vysokým mocnostem a zlým duchům (viz Efez 6,12). Satan se nevzdá jediné pídě země, leda že je zahnán zpět mocí nebeských poslů. Lid Boží by měl být schopen se s ním utkat, jako se s ním utkal náš Spasitel, slovy: "Psáno jest." Satan umí dnes citovat Písmo tak jako za dnů Kristových, a bude převracet jeho učení, aby podepřel své klamy. Ti, kdož mají obstát v tomto čase nebezpečí, musí sami za sebe rozumět svědectví Písma.

Mnozí se setkají s duchy ďábelskými, kteří budou představovat milované příbuzné či přátelé a budou tvrdit nejnebezpečnější kacířstva. Tito návštěvníci se budou dovolávat našich nejněžnějších citů a budou činit divy, aby podepřeli své záměry. Musíme být připraveni odolat jim pravdou Bible, že mrtví nevědí nic a že ti, kteří se takto zjevují, jsou duchové ďábelští. (GC 559,560)

Satanské nástroje v lidské podobě se zúčastní tohoto posledního velkého boje, aby se stavěli proti budování království Božího. Na bitevním poli budou i nebeští andělé v lidském přestrojení. Dvě proti sobě stojící strany budou stále existovat, a to až do uzavření poslední velké kapitoly dějin tohoto světa. (RH 5.8.1909)


(7.6.) Úloha spiritismu v podvodu

"Nejmilejší, ne každému duchu věřte, ale zkušujte duchů, jsou-li z Boha; nebo mnozí falešní proroci vyšli na svět." (1Jan 4,1)

Skrze víru, že spiritismus je pouze lidský podvod, budou mnozí polapeni do osidel. A když se pak setkají tváří v tvář s projevy, které nebudou moci než považovat za nadpřirozené, budou podvedeni a budou navedeni k tomu, aby je přijali jako velkou moc Boží. (GC 553)

Až budou církvemi přijaty spiritistické nauky, budou odstraněny zábrany omezující tělesné srdce, a náboženské vyznání se stane pláštíkem k zakrytí nejnižších nepravostí. Víra v duchovní projevy otevírá dveře svůdným duchům a ďábelským naukám, a takto bude v církvích pociťován vliv zlých andělů. (GC 603,604)

Oblíbení kazatelé nemohou úspěšně odolávat spiritismu. Nemají nic, čím by zaštítili svá stádce před jeho zhoubným vlivem. Mnoho smutných následků spiritismu spočine na kazatelích tohoto věku, neboť svýma nohama pošlapávají pravdu a místo ní dávají přednost výmyslům. (1T 344)

Satan se dlouho připravuje ke svému závěrečnému úsilí oklamat svět. Ujištěním, které dal satan Evě v Edenu, byl položen základ jeho díla: "Nikoli nezemřete smrtí!" "V kterýkoli den z něho jísti budete, otevrou se oči vaše; a budete jako bohové, vědouce dobré i zlé." (Gen 3,4.5). Rozvojem spiritismu připravuje krok za krokem cestu pro své mistrovské dílo podvodu. Dosud nedosáhl plného dovršení svých plánů; avšak bude toho dosaženo na samém konci času. Prorok říká: "A viděl jsem tři duchy nečisté, podobné žabám. ... Jsou to duchové ďábelští činící divy, kteří vycházejí ke králům země a celého světa, aby je shromáždili k boji toho velkého dne Boha všemohoucího." (Zj 16,13.14; KJB). Celý svět, kromě těch, kteříž jsou chráněni mocí Boží skrze víru v Jeho slovo, bude vtažen do tohoto podvodu. Lidé jsou rychle uspáváni v osudnou bezstarostnost, aby byli probuzeni teprve až vylitím hněvu Božího. (GC 561,562)